Godło
Szkoła Podstawowa nr 173
Wesołek
Płyta Mruczy Winyl
Pogoda w SP 173
Certyfikat ISO 9001:2008
Logo Mistrzowie Kodowania
Logo Wars i Sawa
Logo Twoje dane - Twoja sprawa
Działamy z impetem - projekt

SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY „BLIŻEJ GWIAZD – GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE, KARPATY, SUDETY”

SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY

„BLIŻEJ GWIAZD – GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE, KARPATY, SUDETY”

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest nauczycielka geografii – Danuta Koperska-Puskarz

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy siódmej.

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap (marzec)* obejmuje 30 pytań rozwiązywanych metodą jednokrotnego wyboru (1 pkt. za poprawną odpowiedź spośród czterech). Program I etapu jest zgodny z programem nauczania geografii w klasie siódmej.

II etap (maj)* obejmuje 30 pytań rozwiązywanych metodą wielokrotnego wyboru (4 odpowiedzi, z których wszystkie mogą być poprawne lub żadna – 1 pkt. za każdą poprawną). Program II etapu stanowi rozszerzenie wiadomości o treści z programu nauczania geografii w klasie drugiej (WSiP) lub trzeciej (Nowa Era) gimnazjum.

4. Cele konkursu:

- rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów na temat obszarów górskich Polski;

- rozwijanie i doskonalenie umiejętności takich jak wyszukiwanie, selekcjonowanie, analiza

informacji;

- zachęcanie uczniów do samokształcenia;

- rozwijanie myślenia geograficznego (w tym przyczynowo-skutkowego).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Dokładny termin poszczególnych etapów zostanie ustalony nie później niż trzy tygodnie przed ich planowanym terminem.

Termin zgłaszania się uczniów do konkursu – 23 lutego 2018 r. (do nauczyciela geografii).

Zakres merytoryczny konkursu

1. Znajomość topografii (umiejętność lokalizowania na mapie) obszarów górskich: główne pasma górskie w obrębie podanych łańcuchów górskich i ich najwyższe szczyty wraz z wysokością, inne znane szczyty; główne miasta, uzdrowiska, miejscowości wypoczynkowe; główne rzeki, doliny, kotliny; parki narodowe (w tym Rezerwaty Biosfery); miejsca wydobycia surowców mineralnych; województwa, państwa graniczące itp.

2. Główne cechy krajobrazowe i przyrodnicze parków narodowych i krajobrazowych.

3. Skala.

4. Budowa geologiczna i czas powstania gór; główne wydarzenia geologiczne.

5. Konsekwencje rozciągłości południkowej i równoleżnikowej.

6. Surowce mineralne i skalne.

7. Gospodarka (przemysł, wody mineralne, ośrodki turystyczne, w tym narciarskie).

8. Czytanie mapy poziomicowej.

9. Zjawiska klimatyczne i astronomiczne.

10. Grupy etniczno-kulturowe.

11. Ważniejsze zabytki (w tym umieszczone na liście UNESCO).

12. Rozpoznawanie obiektów na ilustracjach lub rysunkach.

Wyniki konkursu

Po każdym etapie ustalona będzie ocena odpowiednia do uzyskanego wyniku procentowego, na której wstawienie uczeń nie musi się zgodzić. Uzyskany wynik powyżej 50% możliwych punktów kwalifikuje ucznia do II etapu.

W zależności od uzyskanego wyniku punktowego w II etapie ustalone zostaną poszczególne miejsca i stosowne od nich oceny cząstkowe z geografii. Udział w konkursie i uzyskane efekty będą miały wpływ na ocenę z geografii i otrzymanie nagród na koniec roku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoc w przygotowaniu do konkursu uczniowie mogą uzyskać od nauczyciela geografii na zajęciach dodatkowych (czwartki - 15:00–17:00).

 
© Szkoła Podstawowa nr 173