m – Legitymacja

Informujemy, że w naszej szkole możliwe jest uzyskanie dokumentu elektronicznego – mLegitymacja.
mLegitymacja szkolna wyświetlana na ekranie telefonu ma taką samą funkcję i moc prawną jak legitymacja wydana w wersji papierowej. Warunkiem jej wydania jest posiadanie legitymacji papierowej. mLegitymacja szkolna może być ́wydana uczniowi, któremu nadano numer PESEL.
Wydanie i anulowanie mLegitymacji jest bezpłatne.
Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:
• system operacyjny Android w wersji 6.0 lub wyższej, lub iOS w wersji nie niższej niż 10.3
• połączenie z Internetem
Aby uzyskać dostęp do mLegitymacji należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem usługi mLegitymacja szkolna (załącznik nr 1)
 2. Pobrać Wniosek o wydanie mLegitymacji (załącznik nr 2) i wypełniony dostarczyć do sekretariatu szkoły, można przesłać na e-mail szkola@sp173.waw.pl .
 3. Przesłać za pomocą konta rodzica w UONET+ lub na e-mail szkola@sp173.waw.pl aktualne zdjęcie w postaci cyfrowej w formacie JPG lub JPEG o rozmiarze max. 5MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).
 4. Po złożeniu wymienionych dokumentów i zatwierdzeniu przez szkołę rodzic/prawny opiekun otrzyma przez dziennik elektroniczny jednorazowy kod QR oraz kod aktywa-cyjny do aplikacji mObywatel.
 5. Następnie należy zainstalować aplikację mObywatel ze sklepu Google Play lub w Apple AppStore. W usłudze Legitymacja szkolna proszę zeskanować otrzymany kod
  QR oraz wpisać kod aktywacyjny mLegitymacji zgodnie z Istrukcją aktywowania mLegitymacji (załącznik nr 3)
  Aplikacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni od momentu wygenerowana w systemie.
  Podstawa prawna:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700)

Załącznik nr 1. Regulamin usługi mLegitymacja szkolna

Załącznik nr 2. Wniosek o wydanie mLegitymacji

Załącznik nr 3. Instrukcja aktywowania mLegitymacji w telefonie