Rekrutacja

W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

,,dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą”

na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.

W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.

W przypadku niedostarczenia zaświadczeń kryterium zostanie anulowane.


Elektroniczny system rekrutacji znajduje się pod adresem: 
https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/   (do oddziałów przedszkolnych) https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl    (do klas 1 w szkołach podstawowych) 

Zasady rekrutacji są dostępne na stronie Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl/

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej