Sięgnij po Więcej – projekt

SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy
– projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Miasto st. Warszawa we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach podstawowych – w tym w Szkole Podstawowej nr 173 – zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK).

Więcej informacji o projekcie

Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych w Warszawie

VI Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach „Mój wymarzony zawód”

Ankieta dla rodziców